Hem för vård eller boende (HVB) (SoL)

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran.

Målgrupp för HVB-verksamheter

Ett HVB kan rikta sig till barn, unga, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beroendeproblematik.

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Om du idag har tillstånd att bedriva hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn och inte bedriver/erbjuder behandling i verksamheten, men istället vill bedriva HVB för en målgrupp som har någon form av behandlingsbehov som ska behandlas i verksamheten, ska du ansöka om ett nytt tillstånd.

Oavsett benämning på boendeformen är det innehåll och målgrupp som avgör

Benämningarna ”träningslägenheter” och ”utslussningsboende” används inte i lagstiftningen. Beroende på verksamhetens innehåll och målgrupp kan insatserna betraktas som stödboende eller HVB, och därmed omfattas av bestämmelserna och tillståndsplikt.

Verksamheten ska bedrivas enligt socialtjänstlagen

Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under begränsad tid.

Det ska finnas en föreståndare för verksamheten som ska ansvara för att arbetet organiseras så att den enskilde tillförsäkras boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet.

En huvudman för ett HVB kan i samma lokal även bedriva hälso- och sjukvård, denna vård ingår dock inte i tillståndet för HVB.

Krav på föreståndarens kompetens

Relevant högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och personlig lämplighet (3 kap. 5 § SoF och 5 kap. 1 § HSLF 2016:55).

IVO har fattat två principiella beslut om föreståndarens kompetens, som är relevanta för den här verksamheten:

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. 

Tänk på att:

  • ge en ingående beskrivning av verksamhetens målgrupp och innehåll.
  • redogöra för vilka insatser verksamheten erbjuder den enskilde, vilka metoder som ska användas och hur metoderna praktiskt kommer att tillämpas.
  • ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
  • stämma av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
  • ​IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut, t.ex. om lokaler eller föreståndare kan godkännas.

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen!

 

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra på verksamheten, exempelvis byta föreståndare, lokal eller platsantal, måste du ansöka om det. Att byta huvudman, det vill säga att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten kan du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Vid byte av föreståndare finns en särskild ändringsblankett:
Byte av föreståndare.

Meddela att verksamhet ska upphöra

Om en tillståndspliktig verksamheten läggs ner eller upphör, ska huvudmannen meddela det till avdelningen för tillståndsprövning på IVO.