Verksamhet med konsulentstöd till familjehem och jourhem som tar emot barn

Verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

En verksamhet som enbart har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem eller en verksamhet som enbart har till uppgift att lämna stöd och handledning till familjehem och jourhem omfattas inte av tillståndsplikten.

Kommunens ansvar

Tillståndsplikten för verksamheterna fråntar inte socialnämndens ansvar när det gäller utredning av familje- eller jourhemmet och beslut av placering av ett barn i familjehem eller jourhem.

Vilka krav ställer IVO på föreståndare?

När det gäller hemtjänst och verksamhet som ger konsulentstöd enligt SoL, samt verksamheter som bedriver personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice eller biträde av kontaktperson enligt LSS finns inga föreskrifter med krav på föreståndarens kompetens eller lämplighet. För dessa verksamheter finns ett generellt krav på att personalen ska ha den kompetens som behövs för uppdraget. Föreståndarens och verksamhetsansvarigs roll och kompetens är viktig. IVO kommer dock inte i tillståndsprövningen bedöma kompetensen eller lämpligheten hos föreståndaren eller verksamhetsansvarig specifikt. Men IVO kommer i sin tillsyn att följa upp att personalen inklusive närmast ansvariga chef har den kompetens som krävs för uppdraget.

Ansöka om tillstånd

En ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. 

Tänk på att:

  • Ge tydliga och konkreta svar på frågorna i blanketten.
  • Stäm av mot checklistan i ansökningsblanketten att allt är med.
  • IVO saknar möjligheten att ge förhandsbesked om tillståndsbeslut, t.ex. om föreståndare kan godkännas.

En komplett ansökan med alla uppgifter och alla bilagor underlättar handläggningen.

Gällande bestämmelser

Följande regler gäller för verksamheter med tillstånd för öppen verksamhet. Mer information finns i länkarna under ”Läs i regelverket” längst ner på sidan. 

  • Verksamheten ska uppfylla krav på god kvalitet och säkerhet. Det innebär bl.a. att det finns krav på att föreståndaren och övrig personal ska ha lämplig utbildning och erfarenhet.
  • Verksamhetens kvalitet ska säkras genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete reglerar hur kvalitetssystemet ska vara uppbyggt. Socialstyrelsen har gett ut en handbok för att underlätta tillämpningen.
  • Tillståndet är knutet till den juridiska eller enskilda person som beviljats tillståndet.

Ändra ett tillstånd

Om du vill ändra på verksamheten måste du ansöka om det. Att flytta verksamheten från t.ex. ett bolag till ett annat, är inte en ändring utan kräver ett helt nytt tillstånd.

Om du vill ansöka om att ändra verksamheten kan du använda samma blankett som vid nyansökan. Det finns en särskild ruta i ansökan, där du ska ange vad ändringen gäller. Sedan behöver du bara besvara de frågor som rör själva ändringen.

Om verksamheten läggs ner eller upphör ska det anmälas till IVO.