Våra handläggningstider

Genomsnittlig handläggningstid för en ansökan om nytt tillstånd som inkommer till IVO är cirka 6 månader, för ändringsansökningar gäller cirka 3 månader.

 Med handläggningstid menar vi tiden från det att avgiften för ansökan har betalats in till dess att IVO har skickat ett beslut.

Ibland tar handläggningen kortare tid – ibland längre

Vissa ärenden kan ta kortare tid för oss att handlägga, medan andra ärenden kan ta längre tid. Förklaringar till det kan vara att:

  • en ansökan är komplett och väl genomarbetad vilket förkortar IVO:s handläggningstid. 
  • den tänkta verksamheten och beskrivningen av den är komplex, vilket kräver en djupare analys och bedömning från vår sida. Likaså förlängs IVO:s handläggningstid i ärendet om den som ansöker dröjer med att betala in avgiften. IVO påbörjar handläggningen av ärendet först när avgiften har betalats in.