Verksamhet för sprututbyte

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst missbruk. En region som vill starta sprutbytesverksamhet måste ansöka om tillstånd hos IVO. 

Sprututbytesverksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och att ta emot vård och behandling.

Läs mer här om hur regionen ska göra en årlig rapportering av sprututbytesverksamhet.

​Att bedriva sprututbytesverksamhet

En region som vill starta sprututbytesverksamhet ska ansöka om tillstånd hos IVO. Ansökan ska innehålla:

  • en motivering till varför regionen ansöker om att få starta verksamheten, 
  • uppgiften om att samråd har ägt rum med samtliga kommuner inom den region där verksamheten ska bedrivas, 
  • en organisationsplan,
  • uppgifter om vem som ska vara verksamhetschef för den verksamhet som ska bedrivas, 
  • adressuppgifter till verksamheten, 
  • uppgifter om det antal personer som missbrukar narkotika som beräknas delta i sprututbytesverksamheten, 
  • en redovisning av vilka samlade resurser som finns inom regionen för vård av personer som missbrukar narkotika och hur stora dessa resurser är i förhållande till behoven. Redovisningen ska sammanställas i samverkan med den eller de kommuner som har biträtt ansökan. 

I ansökan ska det ska även ingå en redogörelse för: 

  1. hur behovet av avgiftning, vård, behandling samt eftervård av personer som missbrukar narkotika kommer att tillgodoses. 
  2. hur samarbetet mellan olika vård- och behandlingsformer ska gå till. 
  3. vilka rutiner som kommer att användas för att om möjligt tillgodose behovet av informationsöverföring mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Ansökan skickar per e-post till registrator@ivo.se

Tillståndet är tidsbegränsat. En ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamheten ska ha lämnats in tre månader innan innevarande tillstånd har upphört att gälla. 

Information, provtagning och vaccination

Personer som deltar i sprututbytet ska få information om smittrisker och hur man skyddar sig mot smitta, om risker med narkotikamissbruket och erbjudande om samtalskontakt, avgiftning, vård, behandling samt eftervård och stöd. Det förutsätter därför att det finns ett etablerat samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt en väl fungerande vårdkedja för personer som missbrukar narkotika.

Det ska också finnas tillgång till barnmorska för missbrukande kvinnor som kan erbjuda graviditetstest och rådgivning om preventivmedel.

Besökarna ska erbjudas vaccinationer mot hepatit B enligt Socialstyrelsens rekommendationer och regelbundet erbjudas rådgivning och provtagning avseende hiv, hepatit B och hepatit C.