Verksamhet för omskärelse

Den som vill starta en verksamhet med omskärelse av pojkar måste följa vissa lagar och regler. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan utfärda tillstånd att utföra omskärelse, och utövar också tillsyn över verksamheten. 

Enbart legitimerade läkare eller den som har särskilt tillstånd av IVO får utföra omskärelse av pojkar, om de är under två månader gamla. Om pojken är över två månader, får omskärelsen endast utföras av en legitimerad läkare. Vid ingreppet ska pojken ges smärtlindring av en legitimerad läkare eller sjuksköterska, under betryggande hygieniska förhållanden.

Om pojken är så gammal att han kan förstå vad ingreppet innebär, har han rätt att få adekvat information om vad som ska hända. Pojkens inställning till ingreppet ska också klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot pojkens vilja.

Ett särskilt tillstånd att utföra omskärelse kan ges till en person som föreslagits av ett trossamfund. Tillståndet ges av IVO efter ansökan.

IVO utövar också tillsyn över denna verksamhet, både när det gäller legitimerad vårdpersonal och personer som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse. IVO har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta alla upplysningar och ta del av alla handlingar som behövs för tillsynen.

Om en person utför omskärelse på ett oskickligt eller olämpligt sätt, kan IVO återkalla tillståndet. Beslutet om återkallelse gäller omedelbart.

Den som omskär en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Ansöka om tillstånd

Den som ansöker om tillstånd för omskärelse av pojkar måste uppfylla vissa kompetenskrav. Den sökande ska ha dokumenterade kunskaper och erfarenheter för att kunna utföra omskärelser på ett sätt som motsvarar vetenskap och beprövad erfarenhet enligt vad som krävs i hälso- och sjukvården.

Den sökande ska, förutom att fylla i ansökningsblanketten, visa sin kompetens genom intyg eller annan dokumentation som styrker genomgången utbildning och tidigare erfarenheter på området.

Han bör också styrka att han kan utföra ingreppet genom:

  • referenser från personer som har kännedom om eller erfarenhet av hans tidigare verksamhet på området
  • en egen redogörelse för och beskrivning av tidigare erfarenheter på området
  • att ange vilka metoder för ingreppet, smärtlindringen och eftervården han använder eller avser att använda
  • att redovisa sina kunskaper om vad som gäller i hälso- och sjukvården på det aktuella området
  • att redogöra för vilka komplikationer som uppstått i samband med ingrepp han tidigare utfört eller deltagit i och hur de har åtgärdats.

Den sökande bör styrka att han även i övrigt är lämplig att utföra omskärelser genom referenser från personer som har mycket god kännedom om honom.​​​

Blankett för ansökan om tillstånd för omskärelse