Vävnadsinrättningar

Tillstånd att bedriva vävnadsinrättning i Sverige ansöks hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och beviljas den som uppfyller gällande kvalitets- och säkerhetskrav. Tillståndet är tidsbegränsat. 

För att driva en vävnadsinrättning i Sverige krävs tillstånd från IVO. Tillstånd beviljas om den som avser bedriva verksamheten kan uppfylla de kvalitets- och säkerhetskrav som gäller för alla processer i verksamheten. Man måste också systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. IVO:s tillstånd är tidsbegränsat.

Ansökan om tillstånd

Ansök på blankett för "Ansökan tillstånd vävnadsinrättning och väsentlig förändring"

I anslutning till tillståndsansökan ska en avgift om 2 000 kr, enligt 11 § förordningen (2008:414) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler, betalas in till Inspektionen för vård och omsorg. Medlen måste ha kommit IVO tillhanda innan prövning av ansökan påbörjas.

Inbetalning görs via bankgiro 738-0660. Vänlig ange "ansökningsavgift vävnadsinrättning" samt verksamhetens namn vid inbetalningen. Inskannat kvitto bifogas ansökan.

Förändring av verksamheten​

Den som bedriver en vävnadsinrättning får inte göra någon väsentlig förändring av verksamheten utan att IVO i förväg har lämnat ett skriftligt godkännande av förändringen.

Ansök om godkännande på samma blankett som för ansökan av tillstånd: "Ansökan tillstånd vävnadsinrättning och väsentlig förändring".