Blodverksamhet

För att få driva en blodverksamhet måste Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ha gett sitt tillstånd.

Förutsättningar

För att en verksamhet ska få tillstånd, måste den uppfylla vissa kvalitets- och säkerhetskrav, krav som gäller alla processer i verksamheten. Verksamhetschefen måste dessutom systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Tillståndet är tidsbegränsat på två år.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd görs på blanketten "Ansökan tillstånd blodverksamhet och väsentlig förändring".

Blanketten skickas till e-postadressen: registrator@ivo.se

I anslutning till tillståndsansökan ska en avgift om 2 000 kr, enligt 9 § förordningen (2006:497) om blodsäkerhet, betalas in till
Inspektionen för vård och omsorg. Medlen måste ha kommit IVO tillhanda innan prövning av ansökan påbörjas.

Inbetalning görs via bankgiro 738-0660. Vänlig ange "ansökningsavgift blodverksamhet" samt verksamhetens namn vid inbetalningen. Inskannat kvitto bifogas ansökan.

Rapporteringskrav

Blodverksamheter är skyldiga att rapportera bland annat avvikande händelser till IVO.

Förändring av verksamheten

Den som bedriver blodverksamhet får inte göra någon väsentlig förändring av verksamheten utan att IVO i förväg har lämnat ett skriftligt godkännande av förändringen.

Ansökan om godkännande av förändring görs på samma blankett som ansökan.