Abortverksamheter

För att få utföra abort eller avbryta havandeskap på en sjukvårdsinrättning som inte är ett allmänt sjukhus krävs tillstånd från IVO.

Du ansöker genom att skicka uppgifter om den sjukvårdsinrättning som  verksamheten ska bedrivas i.

Ansökan skickas per e-post till registrator@ivo.se

Ansökan ska innehålla:

  • vårdgivarens namn och organisationsnummer
  • verksamhetens namn, adress och kontaktuppgifter där abortverksamhet ska bedrivas
  • vem som ska vara verksamhetschef
  • en beskrivning av innehållet i verksamheten.

Utöver detta ska ansökan innehålla en beskrivning av hur verksamheten lever upp till följande krav i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort:

  • Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem (2 kap. 1 § SOSFS 2009:15). 
  • Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för information och stödsamtal samt vad som gäller för kvinnor under 18 år (3 kap. 1-4 §§ SOSFS 2009:15). 
  • Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för genomförande av abort och efterkontroll (4 kap. 1-4 §§ SOSFS 2009:15). 
  • Av ansökan ska det framgå om vårdgivaren ansöker om att få utföra medicinsk och/eller kirurgisk abort. 

Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer att kvinnan vid en medicinsk abort:

  • genomgår den inledande läkemedelsbehandlingen på en sjukvårdsinrättning
  • en bedömning görs av huruvida det är lämpligt att kvinnan, om hon så önskar, fullföljer den medicinska aborten i hemmet.