Det här granskar IVO i tillståndsprövningen

Här beskriver vad vi granskar i vår handläggning när en ansökan om ett nytt tillstånd kommer in till oss.

IVO använder ofta e-post för kommunikation med den person som är kontaktperson för ansökan. Det är därför viktigt att IVO har rätt kontaktuppgifter. Denna kontaktperson kan komma att bli kontaktad av olika handläggare på IVO, beroende på vilken fas ärendet befinner sig i.

En ansökan kommer in och en avgift ska betalas

Det första som händer när vi får in en ansökan är att den registreras. Det innebär att myndigheten skapar ett ärende av ansökan och den får ett unikt ärendenummer, ett så kallat diarienummer.

Du får en bekräftelse via e-post på att din ansökan har kommit in. Bekräftelsen innehåller diarienumret och information om hur du betalar avgiften för ansökan. Det kostar 30 000 kr att ansöka om ett nytt tillstånd. Det är IVO:s handläggning och utredning som kostar detta belopp, inte själva tillståndet. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan får avslag. Att ansöka om att ändra ett tillstånd kostar 21 ooo kr. 

När du har fått denna bekräftelse kan du också vara säker på att din ansökan har kommit in till oss. Normalt tar det ungefär en vecka att få en bekräftelse på att ansökan kommit in, men om vi får in väldigt många ansökningar under kort tid kan det ta upp till en månad.

När IVO fått in din betalning av avgiften påbörjar vi vår handläggning. Denna avgift betalas inte tillbaka till den aktör som själv väljer att återta sin ansökan om IVO har påbörjat sin handläggning.

IVO granskar flera områden i handläggningen:

  • Formaliagranskning
  • Lämplighetsprövning (av aktörer som ansöker om tillstånd för att bedriva SoL- och LSS-verksamheter)
  • Prövning av verksamhetens innehåll

De olika områdena kan utredas av olika handläggare.

Vi granskar ansökans formalia - en komplett ansökan kortar handläggningstiden

IVO gör en bedömning av om ansökan behöver kompletteras med bolagsformalia eller annan grundläggande information. I så fall hör vi av oss till dig via e-post och ber dig komplettera informationen. Den som är kontaktperson för ansökan kan komma att bli kontaktad av olika handläggare på IVO, beroende på var i handläggningen ärendet befinner sig.

En ansökan behöver vara komplett för att vi ska kunna fortsätta handlägga den och göra en bedömning av om vi ska bevilja tillstånd eller inte. En ansökan som är komplett med korrekta kontaktuppgifter från start innebär att den totala tiden för myndighetens handläggning blir kortare. Här kan du läsa mer om hur du ska fylla i din ansökan så utförligt som möjligt.

Om du INTE kompletterar ansökan men den information vi efterfrågar avslutar vi ditt ärende utan att bevilja tillstånd.

Vi gör en lämplighetsprövning (gäller ansökan om SoL- och LSS-verksamheter)

IVO genomför en lämplighetsprövning av den privata aktören och dess företrädare. Det innebär att IVO bedömer om aktörens ägare och ledning har insikt, är lämpliga att driva verksamheten och om verksamheten har ekonomiska förutsättningar. Den som ansöker om tillstånd kan bli kallad till intervju med IVO under utredningen.

På den här sidan kan du läsa mer om vilka och vad vi granskar i lämplighetsprövningen.

Vi bedömer verksamhetens planerade innehåll

När vi bedömer den planerade verksamheten väger vi ihop de uppgifter som du har lämnat i ansökan om bland annat målgrupp, insatser, personal och lokaler. Vi gör alltså en sammanvägd bedömning av helheten. Av den anledningen kan en viss lokal vara ändamålsenlig för en verksamhet men inte i en annan.

Du kan också få en fråga om att komplettera eller förtydliga någon del av det du angivit i ansökan. Har du redan besvarat alla frågor i ansökan och skickat in alla begärda bilagor kan vi ofta gå direkt till beslut och behöver inte kontakta dig. Om du inte kompletterar din ansökan med den information vi efterfrågar avslutar vi ditt ärende och kan inte bevilja tillstånd. Du får inte tillbaka den avgift du betalat för ansökan.

Vi fattar ett beslut

I det här läget kan vi komma fram till att bevilja tillstånd eller att inte bevilja tillstånd.

Om vi beviljar en ansökan får aktören tillstånd att bedriva verksamheten

Om vi beviljar en ansökan fattar vi ett beslut om det. Vi utfärdar också ett så kallat tillståndsbevis som den som söker tillstånd får tillsammans med beslutet.

Observera att tillståndet från IVO inte är det enda som behövs för att aktören ska kunna bedriva verksamheten. Utöver tillståndet från IVO kan verksamheten behöva tillstånd från andra myndigheter och/eller följa annan lagstiftning som gäller för verksamheten. På sidan ”Till dig som har fått tillstånd” finns exempel på sådana regelverk.

Viktigt att veta är att en verksamhet som har tillstånd behöver anmäla eller ansöka om att genomföra vissa typer av ändringar i verksamheten.

Om vi avslår en ansökan får den privata aktören inte tillstånd

Vi avslår en ansökan om vår sammantagna bedömning visar att aktören inte uppfyller kraven vid lämplighetsprövningen eller att den planerade verksamheten inte är säker eller har förutsättningar att ge brukare insatser som har god kvalitet.

Om vi bedömer att en ansökan skulle kunna leda till ett avslag så får den aktör som ansökt möjlighet att ta del av det underlag som ligger till grund för vår bedömning. Aktören får också möjlighet att lämna synpunkter på det, ett så kallat yttrande, innan IVO fattar beslutet.

IVO:s avslagsbeslut går att överklaga. Vi skickar med information om hur det går till när vi skickar beslutet om att avslå ansökan.