Information till kommuner

Här hittar du information riktat till specifikt kommuner om tillståndspliktiga verksamheter.

Verksamheter i kommunens egen regi behöver inte tillstånd men ska anmälas till IVO.

Kommuner ska anmäla till IVO att de bedriver sådan verksamhet som för en privat aktör är tillståndspliktig. Denna anmälan är kostnadsfri:

Kommuner använder samma blanketter också för att anmäla ändringar i verksamheten.

Läs mer om vilka uppgifter som kommuner har skyldighet att anmäla till IVO.

Kommunala aktiebolag ska söka tillstånd

Kommunala aktiebolag behöver precis som privata aktörer ansöka om tillstånd och betala avgiften för ansökan. Kommunala bolag använder samma blanketter som privata aktörer, beroende på vilken verksamhetstyp det gäller.

Hur ska vi på kommunen veta vilka privata verksamheter som har tillstånd? 

Som kommun behöver ni själva kontrollera om de utförare ni vill anlita har tillstånd eller inte. Det kan ni göra genom att utförarna av verksamheten att visa sina tillstånd. Ni kan också ställa frågan till oss via e-postadressen registrator@ivo.se.

Frågor om offentligt bedrivna verksamheter 

Frågor som rör verksamheter i till exempel kommunal regi kan skickas till e-postadressen registerfragor@ivo.se.

Om entreprenader

Vid entreprenad upphör tillståndet att gälla när avtalstiden går ut. Om verksamheten läggs ned innan dess ska detta anmälas till IVO, varefter myndigheten fattar ett beslut om att tillståndet ska upphöra. Sista datum för ett tillstånd framgår av beslutet om att bevilja tillstånd och av tillståndsbeviset.

Om ett entreprenadavtal behöver förlängas under en kortare övergångsperiod, exempelvis för att en upphandling inte avslutats i tid eller på grund av en pågående process i domstol, kan IVO efter en ny ansökan fatta beslut om nytt tillstånd. IVO beviljar nytt tillstånd under förutsättning att verksamheten bedöms fortsatt bedrivas med god kvalitet. Om förlängningen avser en period om maximalt sex månader kan IVO dessutom i de flesta fall fatta ett sådant beslut med en kortare handläggningstid än normalt. IVO prövar inte om förlängningsavtalet tillkommit i enlighet med kraven i konkurrenslagstiftningen.