Lex Maria-anmälningar - efter län

Under år 2022 var Blekinge län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 39,7. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 418.

Antal lex Maria-anmälningar per län

Antal registrerade anmälningarKälla: Inspektionen för vård och omsorg.

 

Sett till befolkningens storlek var antalet anmälningar enligt lex Maria högst i Blekinge och lägst i Halland. Genomsnittet för hela Sverige var 19,3 per 100 000 invånare. Att ett län har fler anmälningar per invånare betyder inte att vården i länet är sämre. Det kan finnas flera orsaker till att siffrorna skiljer sig mellan länen, till exempel skillnader i vilken verksamhet som bedrivs och befolkningens ålder.

Senast uppdaterad 2023-06-07