Vårdgivarregistret

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny eller ändrad hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. IVO ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård samt tandvård.

Anmäl verksamhet enligt patientsäkerhetslagen

Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn enligt patientsäkerhetslagen är skyldiga att anmäla detta till IVO. 

Huvudsyftet med anmälningsplikten är att IVO ska få kännedom om de verksamheter som IVO har tillsynsansvar för. IVO ansvarar för att hålla ett register som innehåller de verksamheter som utför hälso- och sjukvård (enligt definitionen i 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen), registret kallas vårdgivarregistret.

Anmälan

Ny verksamhet

Den som avser starta en verksamhet som står under IVO:s tillsyn ska anmäla verksamheten till IVO senast en månad innan verksamheten startar (2 kap patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL, riksdagen).

Väsentlig förändring eller verksamhet som upphör

Om en verksamhet helt eller till väsentlig del förändras, flyttas eller läggs ned ska det anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet.

Blankett

Anmälan av nya verksamheter eller ändring i redan registrerade verksamheter.

Viktiga tidpunkter

Plikt att anmäla till IVO gäller

  • En månad före start av ny verksamhet
  • Senast en månad efter att väsentlig förändring verksamhet gjorts
  • Senast en månad efter att verksamheten lagts ned.

Om en vårdgivare inte anmäler sin verksamhet

En verksamhet som inte är anmäld kan bli granskad av IVO. Detsamma gäller om verksamheten flyttas eller till väsentlig del ändras utan att anmälan görs till IVO inom rätt tid.

Anmälningspliktiga verksamheter

Hälso- och sjukvård omfattar åtgärder som medicinskt förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och skador.

Till medicinskt förebyggande åtgärder räknas bland annat

  • allmänna och riktade hälsokontroller,
  • vaccinationer,
  • hälsoupplysning samt
  • mödra- och barnhälsovård.

Till hälso- och sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. Enligt patientsäkerhetslagen utgör anmälningspliktig verksamhet också verksamhet enligt tandvårdslagen, lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

Även verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården ska anmäla sin verksamhet till IVO. Det kan till exempel vara provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i en patients hälsotillstånd eller behandling.

Mer information finns i patientsäkerhetslagen (2010:659).

Tillståndspliktiga verksamheter

Vissa inriktningar inom hälso- och sjukvård kräver tillstånd som till exempel blodverksamheter. Läs mer om tillståndspliktiga hälso- och sjukvårdsverksamheter.