Vårdgivarregistret

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny eller ändrad hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. IVO ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård samt tandvård.

In English about The Healthcare Provider Register

Vad är en hälso- och sjukvårdsverksamhet?

Som vårdgivaren ansvarar du själv för att göra bedömningen om den verksamheten du ska bedriva är hälso- och sjukvård enligt definitionen i hälso- och sjukvårdslagens 2 kap. 1 §. Enligt lagen omfattar hälso- och sjukvård åtgärder som medicinskt förebygger, utreder och behandlar sjukdomar och skador.

Till medicinskt förebyggande åtgärder räknas bland annat allmänna och riktade hälsokontroller, vaccinationer, hälsoupplysning samt mödra- och barnhälsovård.

Till hälso- och sjukvård hör även tandvård, apoteksverksamhet, omskärelse av pojkar, försäkringsmedicinska utredningar, sjuktransporter och att ta hand om avlidna.

Reglerna för estetiska verksamheter, som trädde i kraft 1 juli 2021, ställer samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. Därför är även den som driver estetisk verksamhet skyldig att anmäla sin verksamhet till IVO.

Vårdgivare är den som bedriver hälso- och sjukvård 

Den som bedriver en hälso- och sjukvårdsverksamhet i Sverige är i lagens mening en vårdgivare.  

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. Enskild hälso- och sjukvård kan antingen bedrivas av en enskild yrkesutövare eller juridisk person såsom ett företag, förening eller stiftelse.

Det är vårdgivaren som ansvarar för att verksamheten uppfyller kraven och följer regelverket för den verksamhet som bedrivs. Vårdgivaren ansvarar även för att hålla sig informerad och uppdaterad om gällande lagstiftning.

Verksamhet som tar emot uppdrag enligt PSL 7 kap. 2 §

Verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården och utför till exempel provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i bedömningen av en patients hälsotillstånd eller behandling, har även skyldighet att anmäla sin verksamhet till IVO. 

Vad som gäller vid ett uppdrag bör framgå av det avtal parterna upprättat.

Verksamhetschef och kriterier

Inom hälso- och sjukvård ska det finnas någon som svarar för verksamheten – en verksamhetschef. En verksamhetschef ska uppfylla följande kriterier:

  • får endast bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.
  • ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
  • ska utse en fast vårdkontakt om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov eller om patienten begär.
  • får uppdra till någon annan inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.

Saknar verksamhetschefen medicinsk kompetens kan verksamhetschefen överlåta det medicinska ansvaret till någon som har dessa kunskaper till t ex en legitimerad läkare eller sjuksköterska.

Vårdgivaren ska ha en patientförsäkring

För att kunna registrera en verksamhet i vårdgivarregistret krävs att vårdgivaren har tecknat en patientförsäkring för verksamheten. Bedrivs verksamheten av privat vårdgivare efter avtal med offentlig vårdgivare, ska den offentlige vårdgivaren ha tecknat försäkringen. Patientförsäkringen ska täcka ersättning för skador som omfattas av Patientskadelagen (1996:799). 

Anmälan av verksamhet, förändring och nedläggning av verksamhet

För anmälan av verksamhet, förändring eller nedläggning av verksamhet används samma blankett. Blanketten skickas via mejl till registerfragor@ivo.se eller via post till : 

Inspektionen för vård och omsorg
Registerfrågor
Box 45184
104 30 Stockholm

Anmälan av verksamhet

Vårdgivaren ska anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO senast en (1) månad innan verksamheten startar via IVO:s blankett för anmälan. Vad som ska anmälas till IVO regleras i föreskrifter.

Har du redan anmält din verksamhet till vårdgivarregistret behöver du enbart skicka in en anmälan vid förändring eller vid nedläggning av verksamhet. 

Ändring av redan anmälda uppgifter

Om en verksamhet helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas ska detta anmälas till IVO inom en (1) månad efter genomförandet. Anmälan ska innehålla uppgifter om vilken förändring som skett. Använd samma blankett som för anmälan av verksamhet. Det går bra att använda fältet under ”Övriga upplysningar” för förtydligande. 

När en verksamhet upphör

Om en verksamhet upphör eller läggs ned ska detta anmälas till IVO inom 1 månad efter upphörandet. Anmälan görs via blanketten för anmälan med upplysning om nedläggning under rubriken ”Övriga upplysningar”.

Om vårdgivarregistret

Den som ska bedriva hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen är skyldig att anmäla detta till IVO:s vårdgivarregister.

Huvudsyftet med anmälningsplikten är att IVO ska få kännedom om de verksamheter som IVO har ansvar att tillsyna. Tillsyn innebär att IVO granskar om en viss verksamhet ger vård och omsorg med god kvalitet och säkerhet. Det finns i patientsäkerhetslagen 1 kap. 2 § en definition av vilka verksamheter som omfattas av IVO:s tillsyn. 

Begäran om uppgifter ur registret

För att underlätta handläggningen att ta ut information ur våra register behöver följande frågor besvaras:

  1. Vilket lagrum och vilken inriktning gäller begäran? 
  2. Gäller begäran privata och/eller offentligt drivna verksamheter?
  3. Vilket geografiskt område gäller begäran?
  4. Vilken information önskas om verksamheterna?

Begäran mejlas till registerfragor@ivo.se 

Läs mer i regelverket

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Patientskadelagen (1996:799)

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

Patientlag (2014:821)

Tandvårdslag (1985:125)

Patientdatalag (2008:355)

Smittskyddslag (2004:168)

Dataskyddsförordningen (pdf)

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) och allmänna råd om ledningssystem för kvalitetsarbete

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2017:40) och allmänna råd om vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete (pdf)