Säkerhetsregistret

Alla verksamheter som ger psykiatrisk tvångsvård (LPT) och rättspsykiatrisk vård (LRV), liksom de som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning, måste anmäla detta till IVO.

Vem ska anmäla sin verksamhet till IVO?

Det är alltid vårdgivaren som har det yttersta ansvaret för att anmäla verksamheten till IVO:s säkerhetsregister. I regionerna har fullmäktige eller den nämnd, det utskott etc., som utövar ledningen av hälso- och sjukvården, det yttersta ansvaret för att anmälan görs.

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård får enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård endast ges på en sjukvårdsinrättning som drivs i regional eller statlig regi. 

Vårdgivare är den som bedriver hälso- och sjukvård

Med begreppet vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. Enskild hälso- och sjukvård kan antingen bedrivas av en enskild yrkesutövare eller en juridisk person såsom ett företag, en förening eller stiftelse.

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny eller ändrad hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. 

Om IVO:s säkerhetsregister

Socialstyrelsen reglerar att vårdgivare som bedriver sluten vård enligt LPT och LRV ska säkerhetsklassificera sina inrättningar. Vid bildandet av IVO övergick ansvaret från Socialstyrelsen att förvalta registret över de slutna sjukvårdsinrättningar, det så kallade Säkerhetsregistret. 

Anmälan av ny verksamhet

Ny verksamhet ska anmälas av vårdgivaren till IVO senast 1 månad innan verksamheten startar. Anmälan ska innehålla uppgifter om:

  • verksamhetens inriktning
  • var verksamheten ska bedrivas
  • vem som är verksamhetschef, cheföverläkare och säkerhetsansvarig
  • namn på anmälningsskyldig enligt 3 kap. 6 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
  • den patientförsäkring som tecknats
  • säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering

Anmälan mejlas till registerfragor@ivo.se eller skickas via post till:

Registerfrågor
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Ändring av anmälda uppgifter

Om en verksamhet helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas ska detta anmälas till IVO inom en (1) månad efter genomförandet. Anmälan ska innehålla uppgifter om vilken förändring som skett. Det går bra att använda fältet under ”Övriga upplysningar” för förtydligande. Du kan även begära ut ett registerutdrag och göra aktuella ändringar direkt på utdraget för att sedan returnera till oss.

Anmälan mejlas till registerfragor@ivo.se eller skickas via post till:

Registerfrågor
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

När verksamhet upphör

Om en verksamhet upphör eller läggs ned ska detta utan dröjsmål anmälas till IVO. Anmälan görs antingen via blanketten med upplysning om nedläggning under rubriken ”Övriga upplysningar” eller via mail med uppgifter om huvudmannens namn, organisationsnummer samt datum för nedläggning.

Anmälan mejlas till registerfragor@ivo.se eller skickas via post till:

Registerfrågor
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Begäran om registerutdrag

De flesta uppgifterna som begärs ut från säkerhetsregistret rör vilka verksamheter som bedriver en viss typ av vård samt vilken säkerhetsklassificering de har. Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen. Begäran skickas via e-post till registerfragor@ivo.se 

Blankett

Anmälan av säkerhetsrelaterade uppgifter m.m. enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) PSL

Mer information

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning