Biobanksregistret

Samlande och bevarande av biologiskt material. Biobanksregistret används främst för tillsyn och framställning av statistik. När en huvudman beslutat att inrätta en biobank, ska en anmälan lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan av biobank

Den huvudman som äger biobanken är skyldig att göra anmälan. Anmälan ska innehålla uppgifter om:

  • var biobanken ska förvaras
  • vem som ska vara ansvarig för biobanken
  • vilken omfattning biobanken kommer att ha

Anmälan ska göras senast inom en månad efter beslutet om att inrätta biobanken. Om några av uppgifterna i en tidigare gjord anmälan ändras, måste huvudmannen anmäla detta till IVO inom en månad efter ändringen. Huvudmannen behöver inte vara den som är biobanksansvarig. Om huvudmannen vill ställa sina vävnadsprover till någon annans förfogande, måste det anmälas inom en månad efter beslutet. 

För att en huvudman ska få överlåta en biobank till en annan huvudman krävs tillstånd av IVO. Av ansökan ska det framgå vilka skäl det finns för överlåtelsen, uppgifter om vem som ska överta biobanken och var den ska förvaras. 

För att få lägga ned en biobank och förstöra vävnadsprover krävs medgivande av IVO. Av anmälan ska det framgå varför det biologiska materialet inte längre har betydelse för det eller de ändamål som var anledningen till att biobanken inrättades, samt varför det från allmän synpunkt inte finns skäl att bevara proverna.

Förutom för tillsyn, används registret även för framställning av statistik. Det innehåller dock inga uppgifter om enskilda personer.

Observera att anmälningsskyldigheten inte innebär något tillståndsförfarande.

Blanketter

Anmälan av biobank eller Anmälan utlämnande av vävnadsprover från biobank.

Blanketten för anmälan av biobank skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Beställningar

Det är enkelt att göra beställningar hos oss och handläggningstiden är i de flesta fall kort. Huvudmän för biobanksregister kan även beställa ett registerutdrag för att se vad som är registrerat och sedan anmäla eventuella ändringar.

Exempel på beställningar till biobanksregistret är hur många registrerade biobanker som finns, vem som är ansvarig och kontaktuppgifter. 

Du kan skicka beställningar via e-post eller vanlig post: 

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

E-post: registerfragor@ivo.se