LARO Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Vårdgivarna har en skyldighet att anmäla uppgifter till IVO när de ska erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

Vad är läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO)?

Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) är en integrerad behandling som kombinerar behandling med läkemedel som utgör narkotika och som har godkänts för behandling av opioidberoende, med psykologisk, eller psykosocial behandling eller psykosocialt stöd. LARO ska vara individuellt anpassad och insatserna som ingår i behandlingen ska ges med utgångspunkt från patientens behov och med respekt för patientens självbestämmande och integritet enligt 4 kap 5 § i Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2016:1)

Vårdgivare är den som bedriver hälso- och sjukvård

Med vårdgivare avses fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. Enskild hälso- och sjukvård kan antingen bedrivas av en enskild yrkesutövare eller en juridisk person såsom ett företag, en förening eller stiftelse.

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny eller ändrad hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. 

Anmälan av ny verksamhet

En vårdgivare som avser att erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg senast en (1) månad innan verksamheten startar. Anmälan ska innehålla uppgifter om:

  • Vårdgivarens namn
  • Verksamhetens namn
  • Arbetsplatskod
  • Utdelningsadress
  • Besöksadress (om annan än utdelningsadressen)
  • Kontaktuppgifter – telefonnummer och e-postadress

Då läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende är en behandlingsform inom hälso- och sjukvården ska vårdgivaren även vara registrerad i Vårdgivarregistret.

Anmälan mejlas till registerfragor@ivo.se eller skickas via post till:

Registerfrågor
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Ändring av anmälda uppgifter

Om någon uppgift i en tidigare gjord anmälan ändras, ska vårdgivaren anmäla ändringen till IVO inom 1 månad efter genomförandet. Anmälan ska innehålla uppgifter om vilken förändring som skett. Du kan även begära ut ett registerutdrag och göra aktuella ändringar direkt på utdraget för att sedan returnera till oss.

Anmälan mejlas till registerfragor@ivo.se eller skickas via post till:

Registerfrågor
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Nedläggning av verksamhet

En vårdgivare som upphör med att erbjuda läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska utan dröjsmål anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg via blanketten ”Anmälan läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende”.

Anmälan mejlas till registerfragor@ivo.se eller skickas via post till:

Registerfrågor
Inspektionen för vård och omsorg>
Box 45184
104 30 Stockholm

Blankett

Anmälan läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Om LARO-listan

Vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska anmäla det till IVO.

IVO ansvarar för ett register över de vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende den så kallade LARO-listan. Registret förs med stöd av Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende.

Begäran om uppgifter ur registret

Uppgifterna om vilka vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende är offentliga och finns publicerade i den s k LARO-listan, se länk nedan. När en vårdgivare anmäler en ny verksamhet eller ändringar i en befintlig, uppdateras listan så snart uppgifterna är registrerade i systemet. 

LARO-listan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Mer information och regelverk

Patientsäkerhetslag (2010:659)

Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400)

Socialstyrelsens föreskrift (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Socialstyrelsens rapport om läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

Socialstyrelsens kartläggning av verksamheter som bedriver läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende