Att söka information i IVO:s system

Om du söker information som finns i våra system gäller sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill ta del av tillståndshandlingar och/eller tillståndsbevis

Då behöver du göra en begäran om utlämnande av information.

  • Begäran om utlämnande av information om tillståndspliktiga verksamheter enligt SoL och LSS, t ex. vid placering av barn och unga, skickas med e-post till registrator@ivo.se
  • Begäran om utlämnande av information om offentligt drivna verksamheter enligt SoL och LSS skickas med e-post till registerfragor@ivo.se

Begäran om registerutdrag enligt GDPR

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (2016/679) – även kallad GDPR – har du som enskild person rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas hos IVO och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

IVO kommer att förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior får IVO ta ut en avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Om begäran görs i elektronisk form och du inte förekommer i IVO:s register kommer svaret att tillhandahållas i ett elektroniskt format.

Du kan endast begära utdrag om dig själv. Du har även rätt att få oriktiga uppgifter korrigerade eller raderade* och begära begränsning av behandlingen. Detta framgår av artikel 16-18 i dataskyddsförordningen.

Blankett - förfrågan om personuppgiftsbehandling

För att beställa ett registerutdrag kan du använda blanketten Förfrågan om personuppgiftsbehandling.

Skicka in din begäran till

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

eller till registrator@ivo.se med ”Registerutdrag” som rubrik.

Registerutdraget skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.

*Radering gäller inte uppgifter i allmänna handlingar, om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra arkivering. Du har därför inte rätt att få personuppgifter i allmänna handlingar raderade.

Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.