Register

Verksamheter som bedriver vård eller omsorg ska finnas med i IVO:s register. Du behöver antingen anmäla din verksamhet eller ansöka om tillstånd.

Hälso- och sjukvård - vad innebär anmälningspliktig verksamhet?

Om du avser att bedriva en hälso- och sjukvårdsverksamhet som omfattas av IVO:s tillsyn är du skyldig att anmäla detta till IVO. Detta kallas för anmälningsplikt. Huvudsyftet är att IVO ska få kännedom om din och andras verksamheter som IVO har tillsynsansvar för. De register som omfattas av anmälningsplikten är:

  • Vårdgivarregistret
  • Säkerhetsregistret
  • Donation- och transplantationsregistret
  • Biobanksregistret
  • LARO-listan

Observera att anmälningsplikten inte innebär att din verksamhet är godkänd eller innehar tillstånd utan enbart att du har uppfyllt din skyldighet gentemot IVO genom att tala om att du finns som vårdgivare inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Hälso- och sjukvård - när behöver jag ansöka om tillstånd?

De flesta hälso- och sjukvårdsverksamheter samt tandvård bedriver en verksamhet där det räcker att du har anmält din verksamhet till IVO, men ett fåtal hälso- och sjukvårdsverksamheter kräver tillstånd för att få lov att bedrivas. Det gäller verksamheter inom följande områden:

  • Blodverksamhet
  • Vävnadsinrättning
  • Verksamhet för omskärelse
  • Verksamhet för sprututbyte
  • Abortverksamhet

Omsorgsregistret – anmäla eller ansöka om tillstånd?

Omsorgsgivare som bedriver verksamhet inom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i privat regi, måste ansöka om tillstånd hos IVO. SoL- och LSS-verksamheter som bedrivs i offentlig egen regi, det vill säga av regioner, kommuner eller statliga myndigheter har fortsatt anmälningsplikt. 

Om du inte anmäler din verksamhet till IVO eller bedriver verksamhet utan tillstånd

En verksamhet som inte är anmäld till IVO eller saknar tillstånd kan bli granskad av IVO. Detsamma gäller om verksamheten flyttas eller till väsentlig del ändras utan att den som bedriver verksamheten gör en anmälan eller ansökan till IVO inom rätt tid.

Kontaktuppgifter

För anmälningspliktig verksamhet kontakta registerfragor@ivo.se via e-post eller:

Registerfrågor
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Box 45184
104 30 Stockholm

För tillståndspliktig verksamhet kontakta registrator@ivo.se via e-post eller:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Box 45184
104 30 Stockholm

Syftet med IVO:s register över vård och omsorg

IVO förvaltar en rad register över verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Huvudsyftet med registren är att IVO ska ha kännedom om de verksamheter som IVO har tillsynsansvar för.