Nära och tydligt ledarskap viktigt för minskad smittspridning i äldreomsorgen

2020 maj 07

Nyheter

Äldre kvinna som sitter i rullstol på ett äldreboende.

Närvarande chefer och upprepad utbildning om basala hygienrutiner är faktorer som lyfts fram som viktiga för att minska smittspridning av covid-19. Det visar IVO:s tillsyn av drygt tusen särskilda boenden, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden.