IVO en av tillsynsmyndigheterna för säkerhet i nätverk och informationssystem

2018 jul 03

Nyheter

Den 27 juni 2018 fattade regeringen beslut om att sex myndigheter ska utöva tillsyn över lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inom sina respektive sektorer. IVO ska ansvara för tillsyn inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt lagen som implementerar det så kallade NIS-direktivet. Bestämmelserna innebär bland annat att aktörerna ska arbeta systematiskt med informationssäkerhet och rapportera incidenter.

Vad som avses med samhällsviktiga tjänster kommer att framgå av de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram och som nu är ute på remiss.

IVO deltar i förberedelserna inför att lagen ska börja gälla tillsammans med andra myndigheter, såsom MSB. IVO förbereder även för det nya tillsynsuppdraget inom myndigheten.

- Det är ett viktigt och växande område som för IVO blir ett värdefullt komplement till övrig tillsyn inom hälso-och sjukvårdssektorn. Om inte säkerheten inom nätverk och informationssystem fungerar kan det i slutändan allvarligt påverka patientsäkerheten, säger generaldirektör Gunilla Hult Backlund. 

Den nya lagen beslutades den 13 juni 2018 och träder i kraft den 1 augusti 2018.

 

Förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 

Mer om NIS-direktivet