Logotyp IVO

آیا شما در HVB، مساکن حمایوی، خانه های ویژه برای جوانان و یا خانوادۀ سرپرست یا Familjehem زندگی میکنید؟

 

شما دارای چه حقوقی هستید و هرگاه تصور میکنید حقوق تان رعایت نمی شود چه کاری را باید انجام بدهید؟

خط تیلفون برای جوانان و اطفال مربوط IVO 

ـ وقتی شما میخواهید در باره حقوق تان بیشتر بدانید یا در مورد آنچه که آنگونه که باید، کار نمی کند صحبت نمائید.