حقوق شما در یک مسکن حمایتی

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

همه انسان ها دارای ارزشی یکسان هستند. تو و همه کودکان دیگر از این حق برخوردارید که در محیطی امن رشد کنید. شما حق دارید در مورد مسائلی که به شما ربط‌ دارد سوال نموده و معلومات دریافت نمایید.