ما از مسکن شما برای بررسی شیوۀ کار در آنجا بازدید به عمل می آوریم

ما در IVO حداقل یک بار در سال از HVB یا “خانۀ برای مراقبت و اقامت” و یا هم مساکن حمایوی که شما در آن زندگی میکنید دیدن میکنیم تااز شیوۀ کار در آنجا بازدید نمائیم.