Om att läsa i en patientjournal

Du har nästan alltid rätt att läsa din journal

Vårdpersonal ska alltid göra en individuell bedömning innan journalen lämnas ut. Du kan i undantagsfall bli nekad att läsa din journal om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl för att du inte ska läsa den. 

Ibland sekretessbeläggs delar av journalen. Exempel på orsak till det är när det finns uppgifter i journalen som berör någon annan person som kan skadas om uppgifterna lämnas ut.

Journalen tillhör vårdgivaren, men patienten kan begära att få läsa eller få en kopia av de handlingar som gäller patienten själv. En sådan begäran från patienten ska handläggas skyndsamt av vårdgivaren. Du kan också läsa din journal genom att logga in på 1177.se och läsa den via nätet. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.

Som vårdnadshavare får du som regel ta del av ditt barns journal

Rätten att få läsa ditt barns journal grundar sig på att du som vårdnadshavare behöver viss information för att kunna ta hand om ditt barn. I takt med att barnet blir äldre och mognare kan din rätt att få ta del av barnets journal begränsas. Då kan det också krävas att barnet ger sitt samtycke innan journaler lämnas ut till dig. Sådana situationer brukar uppstå när barnet är i tonåren.

Vårdnadshavare kan nekas att läsa sitt barns journal om den ansvariga läkaren bedömer att det är till skada för barnet. Anledningar kan till exempel vara att det riskerar att försvåra barnets behandling, eller att det kan innebära risk för barnet.

Om vårdgivaren nekar dig att få ta del av din eller ditt barns journal

Om du blir nekad att läsa din eller ditt barns journal, eller om det av andra skäl är svårt att få ta del av den, så ska du i första hand vända dig till ansvarig chef för vårdenheten. Om verksamheten bedömer att de inte kan lämna ut journalen till dig så har du rätt att få deras beslut prövat. Hur det går till beror på om vårdenheten bedrivs offentligt eller privat.

Om vårdenheten är en del av den offentliga vården, det vill säga att den drivs av en region eller kommun, så kan du begära ett skriftligt beslut från vårdgivaren om nekad journalutlämning. Det beslutet kan du sedan överklaga till kammarrätten. 

Om vårdenheten drivs i privat regi så ska vårdgivaren skicka journalerna till IVO för bedömning, tillsammans med ett yttrande om varför vårdgivaren bedömer att journalerna inte kan lämnas ut. Om IVO beslutar att journalen inte ska lämnas ut kan detta beslut överklagas till kammarrätten.

Om du blir nekad att få ta del av din journal utan beslut eller motivering, eller om vårdgivaren struntar i din fråga om utlämning, kan du läsa mer på den här sidan om att tipsa IVO om bristen eller klaga på hälso- och sjukvården.  

En patientjournal sparas som regel för alltid

När en vårdenhet drivs av region eller kommun är huvudregeln att patientjournalen sparas för alltid. Om vårdenheten helt upphör och inte överförs till annan vårdgivare kommer journalerna att sparas i regionens arkiv. Varje region har sina kontaktuppgifter på sin egen webbplats. 

En privat vårdgivare har enligt patientdatalagen en skyldighet att spara en journalhandling i minst tio år från det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. 

När en privat vårdenhet upphör ska vårdgivaren, om denne inte själv kan förvara patientjournalerna, ansöka hos IVO om att regionen ska omhänderta journalerna. IVO bedömer om vårdgivaren har möjlighet att själv ansvara för patientjournalerna. Om IVO beviljar ansökan skickar vårdgivaren patientjournalen till regionens journalarkiv. Om IVO däremot avslår ansökan måste vårdgivaren fortsätta att förvara journalen även efter det att verksamheten upphört. Vårdgivaren ansvarar för att det finns möjlighet för patienter att få ta del av sina journalhandlingar.

Om du vill veta om en vårdgivare har gjort en ansökan om omhändertagande av patientjournaler kan du kontakta registrator på aktuell regional avdelning inom IVO. Du hittar kontaktuppgifter här. Du kan också kontakta regionens eget arkiv.

Observera att IVO inte har något register där man kan söka efter vårdverksamheter som upphört.

Du har rätt att få veta om någon tagit del av din journal

På 1177.se kan du logga in och se hela eller delar av din patientjournal. Vissa regioner i Sverige visar även logglistor på 1177.se. I logglistan kan du se vilka som varit inne i din journal och vid vilka tidpunkter.

Om logglistan inte finns publicerad på 1177.se kan du kontakta vårdgivaren och begära ut denna. Ibland finns det en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta om du vill ha ett loggutdrag.

I loggutdraget ska det framgå när och från vilken enhet någon har läst i din journal. I vissa loggutdrag framgår också vem som varit inne i journalen men det är inget krav. Rätten till loggutdrag finns beskrivet i 7 kap. 5 § i patientdatalagen samt i 4 kap. 10 § i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Om du misstänker att någon obehörig person har läst din journal

I första hand ska du ta kontakt med verksamhetschefen på berörd vårdenhet och framföra din oro och misstanke. Verksamhetschefen är skyldig att utreda klagomål som kommer in till vårdenheten. Om du inte är nöjd med det svar du fått kan du anmäla händelsen till IVO. IVO kan utreda händelsen om patientsäkerheten har hotats, men inte bedöma om ett brott har begåtts. Om du misstänker att ett sekretessbrott skett kan du anmäla detta till polisen.

Här kan du läsa mer om att tipsa IVO om risker och brister eller klaga på hälso- och sjukvård.