Ansökan om journalförstöring

Observera att IVO inte har tillgång till dina patientjournaler. Därför behöver du som ansöker om att ta bort vissa uppgifter i en journal bifoga en kopia av den journal det gäller. Denna kopia får du på begäran direkt från vårdgivaren.

IVO beviljar ungefär 15 % av alla ansökningar om journalförstöring. Det är bara i undantagsfall som förutsättningarna lever upp till de lagkrav som gäller för att få förstöra uppgifter i en patientjournal. 

Det finns andra sätt för dig som privatperson att påverka innehållet i din patientjournal, till exempel genom att begära rättelse direkt hos vårdgivaren

IVO:s handläggning förlängs om din ansökan saknar nödvändig information 

IVO:s handläggningstid av ansökningarna är lång, i genomsnitt 21 månader. Detta beror delvis på att många ansökningar inte innehåller all den tydliga information som måste finnas med. 

Du behöver tydligt markera exakt vilka ord eller meningar som du önskar förstöra. Det tydligaste sättet att göra detta på är att du markerar uppgifterna i en kopia av patientjournalen och skickar in den till IVO tillsammans med ansökan. 

Observera att 1177 presenterar journaluppgifter på ett sätt som till utseendet skiljer sig från patientjournalen hos vårdgivaren. Detta kan leda till längre handläggningstid hos IVO med flera kompletteringar. IVO rekommenderar dig därför att begära ut en kopia av patientjournalen hos vårdgivaren och göra markeringarna direkt i den.

Förutsättningar för att IVO ska kunna besluta om att förstöra en patientjournal 

Det finns tre förutsättningar för att IVO ska kunna besluta om att en patientjournal delvis eller helt ska förstöras. Dessa förutsättningar är lagkrav för att inte riskera bland annat säkerheten i hälso- och sjukvården. Du kan läsa mer om lagkraven i 8 kap. 4 § Patientdatalagen.

Uppgifterna i journalen är särskilt känsliga, kränkande och ömtåliga att det utgör godtagbara skäl

Här gör IVO en bedömning av om journaluppgifterna är ”objektivt sett” särskilt känsliga, kränkande och ömtåliga. Ett visst mått av känsliga uppgifter får man som patient acceptera eftersom en patientjournal till sin karaktär innehåller uppgifter av känslig natur.

Uppgifter som inte är objektivt känsliga, det vill säga ”neutrala”, utgör inte godtagbara skäl. Exempel på neutrala uppgifter är ”Patienten har ringt och avbokat sitt besök.” eller ”Patienten är född i Göteborg.” 

Det är uppenbart att uppgifterna i journalen inte behövs för den fortsatta vården 

IVO bedömer om uppgifterna är av sådan karaktär att de uppenbart inte behövs för att patienten ska kunna får en säker hälso- och sjukvård. Kravet i lagen är högt ställt och det ska vara uppenbart (det vill säga i det närmaste uteslutet) att uppgiften inte kommer att behövas i fortsatt vård för att IVO ska kunna bevilja journalförstöringen. 

Uppgifterna används inte som underlag av myndighet eller domstol

IVO utreder om journaluppgifterna har använts som underlag i något annat sammanhang, till exempel hos en myndighet eller i domstol. Exempel på det är att ett läkarutlåtande eller journaluppgifter har skickats till Försäkringskassan eller ett försäkringsbolag för att vara underlag i prövningen av en persons rätt till någon form av ersättning. Om det är så kan IVO inte bevilja journalförstöring. 

Observera att om du klagat på vården till IVO gällande samma uppgifter där du vill ha journalförstöring kan det innebära att journalen har använts som underlag i klagomålsärendet. I de fallen kan IVO därför inte bevilja journalförstöring. 

IVO skickar som regel inte ut en kopia av ansökan till vårdgivaren

I vissa fall får vårdgivaren en kopia för att denne ska ha möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter från vårdgivaren får du som har gjort ansökan normalt ta del av. 

Om IVO fattar beslut om att förstöra en patientjournal

Om en ansökan beviljas skickar IVO beslutet till både vårdgivaren och sökanden. Vårdgivaren verkställer beslutet och skickar sedan en bekräftelse, till både IVO och sökanden, på att det är utfört. När IVO får vetskap om att journalförstöringen är utförd förstör även IVO sina kopior. Därefter finns uppgifterna inte kvar.

Logglistor är inte del av patientjournalen och tas därför inte bort.

Blankett, e-tjänst samt praktiskt om ansökan

Två vårdnadshavare

Om det finns två vårdnadshavare till ett barn måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan. Av tekniska skäl kan bara en vårdnads­havare använda BankID för att skriva under ansökan. Den andra vårdnadshavaren behöver lämna sitt samtycke. Använd nedan blankett för vårdnadshavares samtycke.

Samtycke till ansökan om journalförstöring.

Fullmakt

Om du ska företrädas av någon, använd nedan blankett för fullmakt.

Fullmakt, journalförstöring (pdf, öppnas i nytt fönster).

Blankett för ansökan om journalförstöring (pdf, öppnas i nytt fönster)

Så här behandlar IVO personuppgifter i ansökningar om journalförstöring

Din ansökan om journalförstöring har stark sekretess. Det betyder att sekretesskydd gäller i första hand. IVO inhämtar vid behov patientjournal och andra personuppgifter för att kunna handlägga ansökan. Om det behövs får berörda verksamheter ta del av uppgifter ur ansökan. När IVO har fattat beslut i ärendet arkiveras detta. Om din ansökan helt eller delvis bifalls får vårdgivaren i uppdrag att utföra journalförstöringen. Journaluppgifterna förstörs även hos IVO.

Mer hos andra