Ansökan om journalförstöring

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall.

När kan jag ansöka om journalförstöring?

Journalförstöring är i undantagsfall en möjlighet till radering av uppgifter i en journal. Det är endast patienten eller någon som omnämns i en patientjournal som kan ansöka om att hela eller delar av den ska förstöras. En ansökan om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

För att en ansökan ska beviljas måste tre förutsättningar uppfyllas, enligt 8 kap 4 § PDL (2008:355):

  • Godtagbara skäl ska anföras för ansökan.
  • Patientjournalen eller den del av den som ansökan avser ska uppenbarligen inte behövas för patientens vård.
  • Det ska från allmän synpunkt uppenbarligen inte finnas skäl att bevara journalen.

Det kan finnas allmänna skäl att bevara journalen om uppgifterna exempelvis ligger till grund för olika beslut och åtgärder hos myndigheter och domstolar eller behövs för forskning eller statistik.

Klagomål hos IVO

Observera att om du klagat på vården i samma ärende där du vill ha journalförstöring kan det innebära att det finns allmänna skäl att bevara journalen.

Två vårdnadshavare

Om det finns två vårdnadshavare till ett barn måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan. Av tekniska skäl kan bara en vårdnads­havare använda BankID för att skriva under ansökan. Den andra vårdnadshavaren behöver lämna sitt samtycke. Använd nedan blankett för vårdnadshavares samtycke.

Samtycke till ansökan om journalförstöring.

Fullmakt

Om du ska företrädas av någon, använd nedan blankett för fullmakt.

Fullmakt, journalförstöring (pdf, öppnas i nytt fönster).

Ansökningsprocessen

När vi tagit emot din ansökan gör vi en bedömning om den behöver kompletteras. Vi kan behöva begära in aktuell patientjournal. Vårdgivaren bereds då tillfälle att komma in med ett yttrande. IVO kan även kontakta andra myndigheter eller t ex försäkringsbolag i ärendet. När ärendet är färdigutrett fattas ett beslut som skickas hem till dig.

För närvarande bedöms handläggningstiden för journalförstöringsärenden vara ca 12 månader.

Ansökan om journalförstöring (pdf, öppnas i nytt fönster)