Synpunkter eller klagomål på socialtjänsten och LSS

Om du är missnöjd med, eller anser det finns brister i, socialtjänstens insatser, i LSS-insatser eller i den personliga assistansen så finns det olika sätt att framföra synpunkter och klagomål.

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser

Om du inte är nöjd med det beslut som kommunen har fattat om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du överklaga vissa beslut till domstol. Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om:

  • Avslag på ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) – oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis.
  • Avslag på begäran om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • Avgift för hemtjänst och äldreboende.

Om kommunen har fattat ett beslut som du inte är nöjd med har du rätt att få beslutet skriftligt. Kommunen ska informera dig om hur du gör för att överklaga.

Läs mer om vad som händer med din anmälan.

Klaga på insatsernas utförande

Alla kommunala och privata verksamheter ska ta emot klagomål och synpunkter. Hos ansvariga för den verksamhet det gäller, eller hos din handläggare på kommunen, kan du få reda på var du kan lämna ditt klagomål eller dina synpunkter.

När kan du vända dig till IVO?

Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter eller i insatser enligt LSS? Vill du uppmärksamma IVO på förhållanden inom socialtjänstens verksamheter? Då kan du höra av dig till IVO.

IVO har ingen skyldighet att utreda allt som anmäls utan avgör självständigt om det finns skäl att göra tillsyn. Bedömningen sker bland annat utifrån det som enskilda personer anmäler men också utifrån andra uppgifter som IVO kan ha om verksamheter. En tillsyn kan inledas omgående, eller kan ske senare, beroende på hur IVO bedömer de uppgifter som finns. Alla uppgifter som lämnas till IVO om verksamheter registreras och kan användas när IVO planerar vilka tillsyner som ska genomföras. Om du anmäler något till IVO kommer du att få besked om hur IVO kommer att hantera de uppgifter du lämnar.

Vem som helst kan lämna uppgifter om brister och missförhållanden, eller lämna synpunkter i övrigt. Det gäller oavsett om du själv är berörd, om du är närstående eller om du på annat sätt känner till brister i en verksamhet.

Om du ska anmäla brister eller missförhållanden eller lämna synpunkter om verksamheter kan du göra det via vår e-tjänst.

Du kan även göra en anmälan via pappersblankett.

Skicka blanketten till den regionala tillsynsavdelning hos IVO som ansvarar för det län där händelsen inträffat.

Använda e-tjänsten

Innan du börjar:

För att kunna anmäla något via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av Bank-ID. Detta utfärdas av din bank.

Läs mer om e-legitimation hos e-legitimation.se.

E-tjänsten fungerar bra i moderna webbläsare som nyare versioner av Firefox, Safari, Internet Explorer och Google Chrome.