Ansökan om journalförstöring

Det finns tre sätt för dig som enskild person att påverka innehållet i din patientjournal. Rättelse, notering i journal och genom ansökan om journalförstöring. Journalförstöring görs dock endast i undantagsfall. 

Här är information som du kan ha nytta av om du funderar på att ansöka om journalförstöring. Läs gärna frågor och svar längst ner på sidan, där vi försökt samla de vanligaste frågorna vi får in om journalförstöring.

Alternativ till journalförstöring

Rättelse eller notering i patientjournal

Oriktiga eller missvisande journaluppgifter ska i första hand rättas.

Om uppgifter i din patientjournal är felaktiga ska du vända dig till vårdgivaren med en begäran om rättelse. Om du inte kommer överens med vårdgivaren om rättelse kan du begära notering i journalen, om att du som patient anser att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i din journal. Vårdgivaren får inte neka dig en sådan notering enligt 3 kap 8 § patientdatalagen (2008:355) PDL.

När kan jag ansöka om journalförstöring?

Journalförstöring är i undantagsfall en möjlighet till radering av uppgifter i en journal. Det är endast patienten eller någon som omnämns i en patientjournal som kan ansöka om att hela eller delar av den ska förstöras. En ansökan om journalförstöring ska ställas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

För att en ansökan ska beviljas måste tre förutsättningar uppfyllas, enligt 8 kap 4 § PDL (2008:355):

  • Godtagbara skäl ska anföras för ansökan.
  • Patientjournalen eller den del av den som ansökan avser ska uppenbarligen inte behövas för patientens vård.
  • Det ska från allmän synpunkt uppenbarligen inte finnas skäl att bevara journalen.

Det kan finnas allmänna skäl att bevara journalen om uppgifterna exempelvis ligger till grund för olika beslut och åtgärder hos myndigheter och domstolar eller behövs för forskning eller statistik.

Klagomål hos IVO

Observera att om du klagat på vården i samma ärende där du vill ha journalförstöring kan det innebära att det finns allmänna skäl att bevara journalen.

Ansökningsprocessen

När vi tagit emot din ansökan gör vi en bedömning om den behöver kompletteras. Vi kan behöva begära in aktuell patientjournal. Vårdgivaren bereds då tillfälle att komma in med ett yttrande. IVO kan även kontakta andra myndigheter eller t ex försäkringsbolag i ärendet. När ärendet är färdigutrett fattas ett beslut som skickas hem till dig.

För närvarande bedöms handläggningstiden för journalförstöringsärenden vara ca 12 månader.

Blankett för ansökan om journalförstöring.

Har vårdgivaren fört in uppgifter om annan patient i din journal?

Ibland händer det att vården felaktigt fört in uppgifter om annan patient i din journal, till exempel för att en remiss har felskannats. I dessa fall ansvarar vårdgivaren för att rätta till detta.

Om vårdgivaren har fört in uppgifter om en patient i en annan patients journal ska detta tas omhand och åtgärdas inom ramen för respektive vårdgivares systematiska kvalitetsarbete, enligt SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

De främmande uppgifterna som rör en annan patient blir aldrig en del av din patientjournal. En patientjournal kan inte heller vara gemensam för flera patienter. De felaktigt införda uppgifterna ska inte slutligt raderas utan flyttas till den patientjournal där de rätteligen hör hemma.

Frågor och svar om journalförstöring

Handläggningen förenklas om all relevant information skickas med men handläggningstiden är fortfarande ungefär 12 månader.

Nej. I vissa fall skickar vi en kopia av ansökan till vårdgivaren för att denne ska ha möjlighet att yttra sig.

Ansökan godkänns om alla tre kriterierna i journalförstöringsbestämmelsen är uppfyllda.

Om en journaluppgift har legat till grund för beslut hos Försäkringskassan, däribland beslut om ersättning, talar det emot journalförstöring. Uppgifterna som ska tas bort får inte ha använts som underlag för beslut eller bedömning hos IVO, annan myndighet eller en domstol.

Besluten kan överklagas. Sökanden skriver till Förvaltningsrätten i Stockholm men skickar skrivelsen till IVO. Om IVO inte själv ändrar beslutet på det sätt sökanden begär sänder IVO överklagandet vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Om en ansökan beviljas skickar IVO beslutet till både vårdgivaren och sökanden. Vårdgivaren verkställer beslutet och skickar sedan en bekräftelse, till både IVO och sökanden, på att det är utfört. När IVO får vetskap om att journalförstöringen är utförd förstör även IVO sina kopior. Därefter finns uppgifterna inte kvar.

Denna fråga ställs lämpligast till aktuell vårdgivare då det kan se olika ut mellan vårdgivarnas journalsystem.

Nej, logglistor är inte del av patientjournalen.