Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

IVO i uppdrag att tillsammans med 24 andra myndigheter ta fram underlag och förslag till en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samordnar arbetet.