Uppdrag att följa upp att brister i LSS-boenden åtgärdas

IVO har fått uppdrag att redovisa hur myndigheten följer upp brister i bostadsinsatser för barn och vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).