Intern rapporteringskanal

IVO:s interna rapporteringskanal är till för dig som vill rapportera missförhållanden inom IVO.

Om du omfattas av någon av kategorierna nedan och upptäcker missförhållanden inom IVO där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram kan du anmäla det här. 

Vem kan rapportera genom den interna kanalen?

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • egenföretagare

Även den som söker arbete hos IVO och den som söker volontärarbete eller praktik kan rapportera.

De personer som har slutat att vara verksamma hos IVO kan rapportera om sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Vad kan du rapportera om?

Exempel på missförhållanden som du kan anmäla är korruption, muta, jäv, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, allvarliga former av diskriminering och sexuella trakasserier.

Information som rör dina egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas endast i undantagsfall av lagen, det vill säga när det rör sig om ett mycket allvarligt missförhållande. Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål.

Stärkt skydd för dig som anmäler

Observera att skyddet gäller endast om du uppfyller kriterierna för att omfattas av visselblåsarlagen. 

Den nya lagstiftningen ger ett stärkt skydd för dig som anmäler på så sätt att uppgifter som kan avslöja din identitet skyddas av absolut sekretess. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter. Absolut sekretess innebär att uppgifterna om din identitet inte under några omständigheter får lämnas ut under tiden visselblåsarfunktionen hanterar ditt ärende. Denna sekretess gäller när IVO utreder och följer upp en inkommen visselblåsning. 

Det råder även sekretess i ett ärende om uppföljning av en extern visselblåsning för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild än den rapporterande personen, om det kan antas att syftet med uppföljningen motverkas om uppgiften röjs.

Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter får behandlas bara om det vid handläggningen av ett uppföljningsärende bedöms finnas skäl för en annan myndighet eller en annan enhet inom IVO att vidta fortsatta åtgärder med anledning av det som har framkommit i ärendet. 

Så här lämnar du din anmälan om visselblåsning

Skriftligt

Med anledning av sekretesskäl kan IVO inte ta emot din anmälan digitalt via e-post. Använd denna blankett:


Märk
kuvertet "Mottagargruppen" och skicka blanketten till:

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Mottagargruppen
Box 45184
104 30 Stockholm

Vi kommer därefter ha kontakt med dig via vanlig postgång. Inga uppgifter kommer att hanteras i våra system. 

Telefon

Du kan kontakta oss via telefon - 020-140 47 00.

Telefontider – tisdagar 13:00-15:00

Boka möte

Du kan även boka ett möte med en representant från visselblåsargruppen. Önskar du boka att möte kontakta oss via post eller telefon.

Om du behöver mer vägledning eller rådgivning

Om du har frågor eller behöver rådgivning kring visselblåsning kan du kontakta mottagargruppen.