Frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina

Här har vi samlat frågor och svar med anledning av kriget i Ukraina.

Kommunen behöver tillgång till nya verksamheter enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och ev. lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, för att kunna tillgodose behov som finns hos barn som kommer från Ukraina. Vad ska vi tänka på?

IVO har ett särskilt tillsynsansvar för verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS och som vänder sig till barn. Den tillsynen ska ske frekvent och är författningsreglerad. För att IVO ska få kännedom om att en sådan verksamhet bedrivs och kunna utöva sitt tillsynsansvar är det viktigt att kommuner anmäler de verksamheter som bedrivs till IVO och ser till att de aktörer som kommunen tecknar avtal med har tillstånd att bedriva den aktuella verksamheten.

Om kommunen avser att starta en ny verksamhet i egen regi ska kommunen anmäla verksamheten till IVO:s omsorgsregister.

En privat aktör (oavsett associationsform) måste ha ett tillstånd från IVO för att få bedriva verksamheter såsom hem för vård eller boende (HVB) och stödboende enligt SoL.

Verksamheten kan även bedriva hälso- och sjukvård och ska då anmälas till IVO:s vårdgivarregister

En aktör som bedriver en verksamhet enligt SoL eller LSS kan även ha legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal anställd i verksamheten för utövande av hälso- och sjukvårdsinsatser. Aktören är då också vårdgivare och ska anmäla verksamheten till IVO:s vårdgivarregister.

Vi bedriver stödboende. Kan vi ta emot flyktingar i samma lokaler? 

Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att vården och omsorgen i boendet är säker och av god kvalitet. Om den som bedriver en verksamhet vill använda en del av platserna i verksamheten till annan verksamhet behöver det säkerställas att verksamheterna kan bedrivas parallellt utan att det påverkar kvaliteten i insatsen för de personer som bor i verksamheten. 

Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet har också ansvar över att följa det befintliga tillståndet till alla delar, Det är inte tillåtet att exempelvis ta emot personer som inte omfattas av den målgrupp som verksamheten vänder sig till eller överskrida antalet medgivna platser. Om den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet tillfälligt vill upphöra med det och istället bedriva en annan slags verksamhet i de befintliga lokalerna ska det anmälas till IVO.

Vi bedriver särskilt boende för äldre. Kan vi ta emot flyktingar i samma lokaler? 

Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att vården och omsorgen i boendet är säker och av god kvalitet. Om den som bedriver en verksamhet vill använda en del av platserna i verksamheten till annan verksamhet behöver det säkerställas att verksamheterna kan bedrivas parallellt utan att det påverkar kvaliteten i insatsen för de personer som bor i verksamheten. 

Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet har också ansvar över att man följer det befintliga tillståndet, bl.a. vad avser målgrupp som verksamheten vänder sig till. Om den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet tillfälligt vill upphöra med det och istället bedriva en annan slags verksamhet i de befintliga lokalerna ska det anmälas till IVO.

Vi bedriver HVB. Kan vi ta emot familjer som kommer i vårt befintliga tillstånd?

Den som bedriver en verksamhet ansvarar för att vården och omsorgen i boendena är säker och av god kvalitet. Om den som bedriver en verksamhet vill använda en del av platserna i verksamheten till annan verksamhet behöver det säkerställas att verksamheterna kan bedrivas parallellt utan att det påverkar kvaliteten i insatsen för de personer som bor i verksamheten. 

Den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet har också ansvar över att man följer det befintliga tillståndet, bl.a. vad avser målgrupp som verksamheten vänder sig till. Om den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet tillfälligt vill upphöra med det och istället bedriva en annan slags verksamhet i de befintliga lokalerna behöver det anmälas till IVO.

Kan IVO göra undantag från gällande lagstiftning i syfte att underlätta i samband med flyktingströmmen?

IVO har inte formell möjlighet att bevilja dispens från gällande krav på tillstånd eller kvalitet utan stöd i författning. Däremot har myndigheten förståelse för att det under en kort tid kan uppstå ett stort behov av nya omsorgsplatser i olika verksamheter. Krav på tillstånd och kvalitetskrav finns alltjämt i lag och annan författning. I den mån kommuner och aktörer inom vård och omsorg behöver vidta extraordinära åtgärder under den närmsta tiden när det gäller vård och omsorg för ensamkommande barn från Ukraina vill IVO framhålla vikten av att nödvändiga riskbedömningar görs och att eventuella avsteg från gällande regelverk dokumenteras. IVO förutsätter också att kommuner och aktörer gör kontinuerliga ställningstaganden av vilka åtgärder som anses nödvändiga. Dessa kommer att beaktas vid kommande tillståndsprövning och tillsyn.

En kommun har fått förfrågan om att ta emot 70 barn tillsammans med vårdare och barnläkare från Ukraina. De vill teckna avtal med  en organisation om att ta emot dessa barn på ett befintligt LSS-kollo. Kan kommunen göra så?

Det finns krav i LSS som behöver beaktas för beviljande av LSS-insats. Om den som bedriver en tillståndspliktig verksamhet tillfälligt vill upphöra med det och istället bedriva en annan slags verksamhet i de befintliga lokalerna behöver det anmälas till IVO att den befintliga verksamheten inte längre bedrivs. Om den nya verksamheten som man vill bedriva är en verksamhet som kräver ett annat tillstånd från IVO behöver den som avser att bedriva verksamheten ansöka om och beviljas tillstånd för den verksamheten innan verksamheten startar.

Har IVO en beredskap för att skyndsamt hantera ansökningar om ändringar av tillstånd och ansökningar om nya tillstånd för att bedriva verksamhet för barn från Ukraina?

Ja, IVO har en sådan beredskap.

Vilken vård och tandvård har personer som kommit till Sverige från kriget i Ukraina rätt till? 

Regionernas skyldighet att erbjuda vård och tandvård beror på förutsättningarna för den enskildes vistelse i Sverige. Om någon som vistas i regionen är i behov av omedelbar vård ska regionen erbjuda sådan vård. Om den enskilde har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har denne därutöver rätt till vård i viss omfattning. Barn med uppehållstillstånd ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som barn som bor i Sverige.

Rätt till vård och bistånd i Sverige hos Socialstyrelsen

Får legitimerad vårdpersonal från Ukraina verka i Sverige? 

För att få jobba som läkare eller tandläkare i Sverige måste du ha svensk legitimation eller särskilt förordnande. För att få jobba som sjuksköterska i Sverige måste du ha svensk legitimation. Sådana ärenden hanteras av Socialstyrelsen.