Socionomdagarna: effekten av systematiskt kvalitetsarbete för personer med socialtjänstinsatser

På Socionomdagarna 2021 höll IVO ett seminarium som utgick från IVO:s nationella tillsyn av kommunernas arbete med att tillgodose behoven hos personer med insatser under utbrottet av covid-19.

Seminariet uppehöll sig kring vikten av ett systematiskt kvalitetsarbete, då det i tillsynen visat sig vara nyckeln till att som kommun kunna tillgodose behoven hos enskilda personer. 

Kontinuerlig kontakt grunden i det systematiska arbetet

Deltagarna fick ta del av röster från enskilda personer och närstående om hur de upplevt kontakten med kommunen i samband med förändringar i deras insatser. Rösterna speglar hur avgörande det är att kommunen har kontinuerlig kontakt med dem som berörs av förändrade insatser. Det är genom kontakten som den enskilda personen kan bli delaktig och ges möjlighet till inflytande i sin egen livssituation.

I kommunens systematiska arbete med riskanalys inför eventuella förändringar i insatser är kontakten också en förutsättning för att kunna genomföra åtgärder för att tillgodose enskilda personers behov och att följa upp att genomförda åtgärder har fått effekt för dem.

Samarbete för god kvalitet och säkerhet i insatsen

På seminariet fick deltagarna även reflektera över vad de själva kan göra för att bidra till ett systematiskt kvalitetsarbete som ger effekt för enskilda personer. Ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till att personen upplever god kvalitet och säkerhet i insatsen bygger på ett samarbete mellan olika professioner i en kommun och med den enskilda personen och närstående. Lex Sarah togs upp som exempel på ett verktyg som är användbart för kommunen, inte minst för den personal och ledning som har närmast kontakt med personer med insatser. 

Dokumentationen vi hänvisar till under seminariet