Socialchefsdagarna: Vikten att göra rätt när det har gått fel.

När barn och ungdomar inte kan bo hemma och tas emot i familjehem, HVB, SiS eller stödboende ska insatserna leda till att barn får det bättre. Trots goda ambitioner ser IVO återkommande problem med våld, kränkning och övergrepp av medboende och personal.

Under Socialchefsdagarna höll IVO ett interaktivt seminarium om hur vi representanter för kommunerna och IVO – ska bidra till att den som placeras i samhällets vård får gynnsam vård och behandling. Det blev ett samtal om hur vi tillsammans kan bidra till tryggare och säkrare placeringar för placerade barn.

Medverkande: Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef IVO, Maria Jansson, Inspektör IVO samt Åsa Steinsaphir, egenerfaren projektledare, IVO.

Material som användes under seminariet samt annat relevant material

Presentationsmaterial: Vikten att göra rätt när det har gått fel

Svar från deltagarna under samtalet: Vilka hinder finns – vad jag kan själv göra? 

Film: Barnets bästa ska vara avgörande i alla vård- och behandlingsinsatser som berör barn

Material från IVO som berör barn och/eller socialtjänst

IVO:s barn- och ungdomssidor på webben - Information till barn och unga som har kontakt med socialtjänst, sjukvård eller bor på elevhem om deras rättigheter.

Vad har IVO sett år 2020 - Rapport om IVO:s viktigaste iakttagelser och slutsatser för 2020.

De tar inte hand om hela mig - Rapport som berör samordning av insatser för barn med psykisk ohälsa.

Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i hälso- och sjukvården - En analys av klagomål på hälso- och sjukvården för barn

Systematiskt kvalitetsarbete ger effekt för personer med socialtjänstinsatser - Om hur många personer påverkades av förändringar i sina socialtjänstinsatser under utbrottet av covid-19.

Externa publikationer som berör barn

Rapport från Barnrättsbyrån: ”… och jag kunde inte andas”

Covid-19-pandemins konsekvenser för barn - Slutredovisning av Barnombudsmannens regeringsuppdrag

Alla tar ju inte ansvar - Barnkonventionen som lag under en samhällskris -  Barnombudsmannens årsrapport 

Att lyssna på barn i familjehem - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning om familjehemsplacerade barns upplevelser av vården.