Samverkan för säker och samordnad vård för multisjuka äldre i ordinärt boende

Personer med multisjuklighet rör sig ofta över vårdens organisatoriska gränser. Varje övergång innebär en risk.