Logotyp IVO

آیا شما در خانه های مخصوص مراقبت پزشکی و سکونت (HVB)، سازمان های خدمت رسانی به سالمندان یا خانه والدین رضاعی خود زندگی می کنید؟

 

حقوق شما چیست و در صورتی که فکر می کنید حقوق شما رعایت نمی شود چه کار باید کنید؟

خط تماس جوانان و کودکان سازمان IVO - در صورتی که می خواهید اطلاعات بیشتری درباره حقوق خود بدست بیاورید یا با ما درباره مواردی صحبت کنید که آن چنان که باید به درستی اجرا نمی شود.