حقوق شما در یک مسکن حمایتی

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

همه انسان ها دارای ارزشی یکسان هستند. شما و همه کودکان و نوجوانان دیگر از این حق برخوردارید که در محیطی امن رشد کنید.