Elevhem

Du som bor på ett elevhem vid en riksgymnasieskola för rörelsehindrade, en specialskola eller där viss utbildning drivs för elever med utvecklingsstörning har rätt att klaga på elevhemmet.