Rapportering

Kommunens socialnämnd, eller motsvarande, är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS inte har verkställts tre månader efter beslut.