Tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden för vuxna

IVO har genomfört en riktad tillsyn av bostäder med särskild service för vuxna enligt LSS. IVO har under flera år uppmärksammat att människor i samhällets omsorg utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder och andra kränkningar och riktat tillsynen mot förekomsten av dessa.

Brister i 80 av de 90 verksamheter 

IVO har under 2022 och 2023 granskat 90 gruppbostäder med hög risk för förekomst av tvångs- och begränsningsåtgärder samt andra kränkningar. Urvalet bygger på en riskanalys och insamling av information från ledning och personal i verksamheterna liksom företrädare för brukarna. 

Viktiga iakttagelser

  • IVO har funnit brister i 80 av 90 granskade gruppbostäder. 
  • I två tredjedelar (64 procent) av verksamheterna används otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Åtgärderna innebär i flera fall påtvingat kroppsligt ingrepp, övervakning och avlyssning av brukare samt begränsningar i rörelsefrihet – i förlängningen frihetsberövanden.
  • I fyra av tio boenden (41 procent) uppfylls inte brukares rätt till stöd utifrån behov. Det saknas många gånger giltigt samtycke från brukaren och verksamheterna säkerställer inte att lämnat samtycke dokumenteras. 
  • Kommuner och privata aktörer har inte säkerställt att det finns tillräcklig kompetens hos verksamheternas ledning och personal.

IVO granskar återredovisningar och fortsätter att följa området

Tillsynen fortsätter genom att 59 verksamheter har fått beslut med krav på återredovisning. Mot bakgrund av de omfattande brister som framkommit i tillsynen fortsätter IVO att följa området.

Tillsynen omfattar insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av gruppbostad.

 

Senast uppdaterad 2023-09-21