Omställning till en god och nära vård

IVO genomför särskilda tillsynsinsatser som syftar till att bidra till omställningen till en god och nära vård i hela landet. Samhällsutvecklingen för med sig förändrade förutsättningar för hälso- och sjukvården genom förfinade diagnosmetoder, utvecklade behandlingsformer och nya digitala möjligheter att dela kunskap och data.

Målbilden för en god och nära vård är att primärvården utgör en bas som i samspel med sjukhus och kommunala insatser tydligt utgår från patientens behov. Ett viktigt syfte med tillsynen är att bidra till en kvalitetshöjning inom vård och omsorg samt att förebygga patientsäkerhetsbrister i samband med omställningen. 

IVO kan konstatera att det finns risker i omställningsarbetet, bland annat när det kommer till organisatoriska förändringar, byten av system och undanträngningseffekter. Det finns samtidigt risker med utebliven omställning, i form av vård som inte är tillgänglig för patienten i rätt tid. För att skapa en bättre förståelse för risker och brister har myndigheten utvecklat digitala verktyg och genomför datadrivna analyser. 

Pågående tillsyner synliggör systematiska brister

De slutsatser IVO kan dra efter tillsyn av den vård som bedrivs på sjukhus respektive särskilda boenden för äldre utgör ett viktigt underlag för samverkan mellan huvudmännen. Tillsynsresultaten tydliggör behovet av att den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården och sjukhusvården integreras mer för att möta patientens vårdbehov på rätt nivå.

IVO överväger ytterligare tillsynsinsatser inom primärvården men kan konstatera att det är avgörande att vårdsystemet som helhet utvecklas gemensamt och långsiktigt. 

Senast uppdaterad 2023-12-06