Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Inom ramen för ett regeringsuppdrag ska IVO förstärka tillynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. 

Av tidigare genomförd tillsyn framgår att det finns brister inom flera områden och att både socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver utveckla sitt arbete med våldsutsatta personer och våldsutövare. 

Viktiga iakttagelser

De samlade tillsynsresultaten visar på följande brister i socialtjänsten och hälso- och sjukvården:

  • Utredning och dokumentation av våldsutsatta kvinnor saknas eller har brister, liksom ett långsiktigt stöd och uppföljning. Det har framkommit att många av de kvinnor som mördats av män har varit i kontakt med bland annat socialtjänsten och polisen.
  • Bedömning av risk för att kvinnan och eventuella barn ska utsättas för ytterligare våld sker inte i tillräcklig omfattning.
  • Barn som har upplevt och bevittnat våld uppmärksammas inte alltid och barnen får därmed inte det stöd de kan ha behövt.
  • Kompetens och kvalitetsarbete, inklusive egenkontroll inom socialtjänsten, har brister.

IVO följer upp huvudmännens åtgärder 

IVO följer inom tillsynen upp huvudmännens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. IVO fortsätter att systematiskt samla in data om risker och brister, bland annat genom upplysningar, klagomål och anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria. 

Frågan om mäns våld mot kvinnor och barn införlivas även i andra tillsynsområden som rör kvalitet i vård och omsorg. IVO har bland annat samlat in erfarenheter från personer med funktionsnedsättning och våldsutsatthet. 

IVO samarbetar med bland annat Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten. 

Senast uppdaterad 2023-12-06